حق بیمه کارفرمایان1399/06/03

احتراماً، باستحضار می رساند باستناد تصویب نامه شماره 216449/ت 41297 ک هیأت محترم وزیران درخصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی،  منبعد نرخ پرداخت حق بیمه کارفرمایان مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی معادل 27 درصد لحاظ گردد و کارفرمایان  از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول 3 درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 413
بازدید امروز 341
بازدید ماه 19228
بازدید کل 246641